Vykdydami veislininkystės programą, kiekvienais metais pasiūlome bandų gerinimui naujus, gerai įvertintus bulius.

Bendradarbiaudami su užsienio partneriais, pasinaudojame jų patirtimi ir įvežame į Lietuvą tik vertingiausią, griežtus kriterijus atitinkančią veislinę medžiagą.

Pagrindiniai mūsų partneriai esate JŪS, gerbiamieji Lietuvos ūkininkai.
Mūsų įmonė dirba Jūsų labui.

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdymo organai

AB „Lietuvos veislininkystė“ valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba. Bendrovės vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius.

Valdybos pirmininkas – Evaldas Pranckevičius, Žemės ūkio ministerijos programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas, narys - Modestas Važnevičius, Žemės ūkio ministerijos teisėkūros ir atstovavimo skyriaus patarėjas, narė - Vita Jurgilienė, Žemės ūkio ministerijos finansų skyriaus vyriausioji specialistė, narys – Evaldas Antaniūnas, Žemės ūkio ministerijos turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas, nepriklausomas valdybos narys - Vilius Žiogas, ūkininkas, nepriklausomas valdybos narys – Romanas Kančauskas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ turto valdymo paslaugų centro klientų aptarnavimo departamento Šiaulių regiono skyriaus pastatų ūkio vyriausiasis inžinierius. Atlygis nepriklausomiems valdybos nariams mokamas pagal 2017 m. birželio mėn. 8 d. AB „Lietuvos veislininkystė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą Nepriklausomo valdybos nario atlygio apmokėjimo tvarkos aprašą (aprašo pakeitimas 2019 04 25, AB „Lietuvos veislininkystė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr.2) t.y. mokamas fiksuotas 200 eurų atlygis už kiekvieną bendrovės valdybos posėdį, kuriame nepriklausomas valdybos narys dalyvauja. Per ataskaitinius 2018 metus nepriklausomiems valdybos nariams buvo priskaičiuotas atlygis už veiklą valdyboje sumoje 1300,00 Eur.
AB „Lietuvos veislininkystė“ direktorius - Gediminas Valiulis.